หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ความรู้พิษภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร การอ่านฉลากโภชนาการ พิษภัยสารปนเปื้อน ผู้ประกอบการและแกนนำอย.

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ชื่อส่วนราชการ / จังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K): การเผยแพร่ความรู้พิษภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : ผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและ
การอ่านฉลากโภชนาการ
 อย่างน้อย ร้อยละ 80
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ
ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ผลการดำเนินกิจกรรม
ความรู้
1 1.1ให้ความรู้เรื่องฉลาก ได้ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 16 -19 ธันวาคม 2551 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
โภชนาการ/โทษและพิษภัย ผู้รับผิดชอบงานอย.น้อยและแกนนำนักเรียนในโรงเรียนในเขตจังหวัดสตูลจำนวน 7 แห่ง
จากสารปนเปื้อน และแม่ค้าผู้ประกอบการที่ขายอาหารในโรงเรียนดังกล่าว โดยได้เชิญวิทยากรจาก MOU
(สสจ.สงขลา) มาให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ/โทษและพิษภัยจากสารปนเปื้อน
1.2จัดเวทีเสวนาค้นหาความรู้ ได้ดำเนินกิจกรรมในวันที่27-30 มกราคม 2552ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมครบ100 %
และวิธีป้องกันดูแลวัตถุดิบ และจากการประเมินผลหลังการอบรม กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสารปนเปื้อน
ให้ปราศจากสารปนเปื้อน ในอาหารและวิธีป้องกันดูแลวัตถุดิบให้ปราศจากสารปนเปื้อนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งวัดผลได้
จากกระบวนการจัดการความรู้
2 2.1 ทำโครงงาน มีโรงเรียนเข้าร่วมในการส่งโครงงาน 10 โรงเรียน โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีโครงงานดีเด่นตามคะแนนที่คณะกรรมการให้
ได้ 4 โรงเรียน ที่เหลือให้รางวัลชมเชย 6 โรงเรียนได้แก่
1. โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย 6. โรงเรียนบ้านท่าแพผดุงวิทย์
2. โรงเรียนควนโดนวิทยา
3.โรงเรียนบ้านดาหลำ
4. โรงเรียนบ้านเขาไคร
5. โรงเรียนบ้านบุโบย
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ชื่อส่วนราชการ / จังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K): การเผยแพร่ความรู้พิษภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : ผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและ
การอ่านฉลากโภชนาการ อย่างน้อย ร้อยละ 80
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ
ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ผลการดำเนินกิจกรรม
ความรู้
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ได้ดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 28 พ.ค. 2552 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียน
3.1 ถอดบทเรียนเรื่อง ที่ร่วมส่งโครงงานเข้าประกวด 10 โรงเรียน
อาหารปลอดภัย แรงจูงใจการทำกิจกรรมของนักเรียนที่เป็นแกนนำอย.น้อยนั้น
เกิดจากความชอบ เห็นความสำคัญของเรื่องแบบนี้และอยากพูดที่สามารถให้ความรู้ ให้ข่าว
กับเพื่อนๆได้เข้าใจ สิ่งที่ทำไปนั้นได้ย้อนกลับสู่เรา เราได้ประโยชน์ และคนรอบข้างได้
ประโยชน์
ความสำเร็จ
- เกิดการเรียนรู้กระบวนการอาหารปลอดภัยในรูปแบบชุมนุม อย.น้อย ที่สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเด็กนักเรียนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และบทเรียนจากรุ่นพี่ของ
อย.น้อยสู่เด็กนักเรียนรุ่นน้อง โดยมีบทบาทในการออกตรวจตลาดนัด(นัดวันอังคาร วันพุธ )
- เกิดกระบวนการจัดการอาหารปลอดภัยขึ้นในโรงเรียนมีการตรวจอาหารและระบบการ
เฝ้าระวังในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน และในตลาดนัด
- เกิดกลไกความร่วมมือในหลาย ๆ ฝ่ายในการจัดกิจกรรมร่วมกันได้แก่ระหว่างโรงเรียน
คือผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน สาธารณสุข คือ จนท.สาธารณสุขและ ผู้ประกอบการคือ
พ่อค้าแม่ค้าทั้งในโรงเรียนและตลาดนัด ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- บูรณาการงานที่ทำกับงานโภชนาการ รวมถึงบูรณการสาระวิชาต่างๆ
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ชื่อส่วนราชการ / จังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K): การเผยแพร่ความรู้พิษภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : ผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและ
การอ่านฉลากโภชนาการ อย่างน้อย ร้อยละ 80
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ
ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ผลการดำเนินกิจกรรม
ความรู้
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เผยแพร่วิทยุชุมชน 106.7 MFz สาร อ.ย. หน้าเสาธง
3.1 ถอดบทเรียนเรื่อง - ห้องพยาบาลมีการตรวจสอบยา
อาหารปลอดภัย ข้อเสนอแนะ
- ให้การสนับสนุนงบประมาณ /วัสดุอุปกณ์ ในการอบรม นอกสถานที่เพราะไม่ใช่เรื่องไกลตัว
- โรงอาหาร ประชุมผู้เกี่ยวข้องทราบข้อดำเนินการและขอความร่วมมือ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเสีย
คะแนน มีการทำข้อตกลงเบื้องต้น
- ประชาสัมพันธ์ ต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไป 3 – 5 นาที่ ทุกๆวันศุกร์
- สหกรณ์ เปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อย เวลาตรวจสอบ นักเรียนไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจาก
เวลาตรงกันหมด(คนเยอะ) ต้องบันทึกขออนุญาติชี้แจง
ความต่อเนื่อง/ความยั่งยืน
-          จัดให้มีการอบรมนักเรียน ผู้ประกอบการมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรู้ที่มีอยู่
-          งบประมาณในการจัดกิจกรรม สื่อสัมพันธ์
-          ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
สรุปจากตัวแทนกลุ่มอ.ย.และแม่ค้า
“ในการทำกิจกรรม อ.ย.น้อยเพื่อต้องการให้ความรู้ให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ/โทษและ
พิษภัยจากสารปนเปื้อนและวิธีป้องกันดูแลวัตถุดิบให้ปราศจากสารปนเปื้อนเพื่อสร้างเสริม
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ชื่อส่วนราชการ / จังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K): การเผยแพร่ความรู้พิษภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : ผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและ
การอ่านฉลากโภชนาการ อย่างน้อย ร้อยละ 80
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ
ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ผลการดำเนินกิจกรรม
ความรู้
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน นั้น ต้องมีการทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องในโรงเรียน และรวมถึง
3.1 ถอดบทเรียนเรื่อง ชุมชน และการให้ความร่วมมือ จากแม่ค้า ผู้บริหารและนักเรียนควรมีการตรวจสอบเป็นประจำ
อาหารปลอดภัย เพื่อให้ได้ มาตรฐาน อย่าทิ้งระยะห่างเกินไป”
4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ ศึกษาแผนการสอนจากตัวอย่างโรงเรียนที่เป็นแกนนำในการทำกิจกรรม อย.น้อยของจังหวัด
4.1 ทำหลักสูตร และร่วมกันเสนอความคิดในการจัดแผนการสอน

5 การจัดระบบการเข้าถึงความรู้
5.1 มีหลักสูตรสอนใน - มีหลักสูตรเบื้องต้นร่วมกันกับวิชาเบื้องต้นทั่วไปขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน - วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ
- วิชาภาษาไทย การพูดหน้าเสาธง เรื่องการให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย
ฯลฯ
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ชื่อส่วนราชการ / จังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K): การเผยแพร่ความรู้พิษภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : ผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและ
การอ่านฉลากโภชนาการ อย่างน้อย ร้อยละ 80
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ
ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ผลการดำเนินกิจกรรม
ความรู้
5 การจัดระบบการเข้าถึงความรู้ ได้เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ห้องสมุดปชช.
5.2 เผยแพร่ความรู้ทางสื่อ ประชาสัมพันธ์จังหวัด เทศบาลทุกเทศบาล
ต่างๆ ข้อมูลการให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ/โทษและพิษภัยจากสารปนเปื้อน
หลัก 5 ประการ สู่อาหารปลอดภัย
1. รักษาความสะอาด
- ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และในระหว่างการเตรียมอาหาร
- ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ
- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
- ดูแลสถานที่ประกอบอาหารและอาหารให้ปลอดจากแมลงและสัตว์ต่าง ๆ
2. แยกอาหารที่ปรุงสุกแล้วออกจากอาหารสด
- แยกเนื้อสดออกจากอาหารประเภทอื่น
- แยกอุปกรณ์และภาชนะประกอบอาหาร เช่น มีดและเขียงในการเตรียมอาหารสด
- เก็บอาหารในภาชนะที่มีการปิดผนึก ไม่ให้อาหารที่ปรุงสุกแล้วกับอาหารสดอยู่รวมกัน
3. ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง
- ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อ เนื้อไก่ ไข่ และอาหารทะเล
- เวลาอุ่นอาหารที่ปรุงแล้วจะต้องอุ่นให้ทั่วถึง
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ชื่อส่วนราชการ / จังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K): การเผยแพร่ความรู้พิษภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : ผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและ
การอ่านฉลากโภชนาการ อย่างน้อย ร้อยละ 80
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ
ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ผลการดำเนินกิจกรรม
ความรู้
5 การจัดระบบการเข้าถึงความรู้ - การปรุงอาหารประเภทน้ำแกงและสตูว์ จะต้องต้มให้เดือดและใช้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 70 องศา
5.2 เผยแพร่ความรู้ทางสื่อ เซลเซียส สำหรับอาหารประเภทเนื้อ และเนื้อไก่ จะต้องแน่ใจว่าของเหลวจากเนื้อสัตว์ ใส
ต่างๆ ไม่เป็นสีชมพู
4. เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม
- ไม่ทิ้งอาหารที่ปรุงสุกแล้วไว้ ณ อุณหภูมิห้องเกินกว่า 2 ชั่วโมง
- เก็บอาหารที่ปรุงแล้วและอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส)
- อาหารที่ปรุงแล้วจะต้องนำไปอุ่น (ที่อุณหภูมิ 60องศา)ทุกครั้งก่อนที่จะนำมารับประทาน
- ไม่เก็บอาหารไว้นานจนเกินไป ถึงแม้ว่าจะเก็บในตู้เย็น
5. ใช้น้ำและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร
- ใช้น้ำสะอาดในการปรุงอาหาร / ทำให้น้ำสะอาดก่อนนำปรุงอาหาร
- เลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่สด
- เลือกใช้วัตถุดิบที่ผ่านขั้นตอนฆ่าเชื้อโรคมาแล้ว เช่น นมพาสเจอร์ไรซ์
- ล้างผักและผลไม้ให้สะอาด โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่ต้องรับประทานสด ๆ
- ไม่นำวัตถุดิบที่หมดอายุแล้วมาใช้ในการปรุงอาหาร


สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ชื่อส่วนราชการ / จังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K): การเผยแพร่ความรู้พิษภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : ผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและ
การอ่านฉลากโภชนาการ อย่างน้อย ร้อยละ 80
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ
ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ผลการดำเนินกิจกรรม
ความรู้
5 การจัดระบบการเข้าถึงความรู้ สารปนเปื้อนในอาหาร
5.2 เผยแพร่ความรู้ทางสื่อ       สารปนเปื้อนในอาหาร  เป็นสารพิษที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์  ซึ่งมี
ต่างๆ  ซึ่งมีผลทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจนถึงเสียชีวิตได้  สารปนเปื้อนในอาหารแบ่งตาม
ลักษณะการเกิดได้ 2 ประเภทคือ
       1.  สารพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แบ่งออกตามชนิดของสารพิษได้ดังนี้
สารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์       เช่น        สารอะฟลาทอกซิน  (aflagoxin)           ซึ่งเป็นสารสร้าง
จากเชื้อราพวกแอสเพอร์จิลลัส  (aspergillus spp)  รานี้เจริญได้ดีในถั่วลิสงและเมล็ดพืชที่ชื้น
          2.  สารพิษที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์  ส่วนให่เป็นผลมาจากความเจริญทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน มีดังนี้
 2.1  สารตกค้างจากการเกษตร  เช่น  ดีดีที  ปุ๋ย  ยาปราบศัตรูพืช  ซึ่งอาจสะสมในอาหาร  เมื่อ
รับประทานเข้าไปจะเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
2.2  สิ่งเจือปนในอาหาร  แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
     1.  สารกันอาหารเสีย  เป็นสารที่ช่วยให้อาหารคงสภาพ  รส  กลิ่น  เหมือนเมื่อแรกผลิต
และเก็บไว้ได้นาน  เช่น  สารกันบูด  สารกันหืน  เป็นต้น
2.สารแต่งกลิ่นหรือรส  เป็นสารที่ช่วยให้อาหารมีรสและกลิ่นถูกใจผู้บริโภค  หรือใช้
แต่งกลิ่นรส ผู้บริโภคเข้าใจคิดผิดว่าเป็นของแท้
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ชื่อส่วนราชการ / จังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K): การเผยแพร่ความรู้พิษภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : ผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและ
การอ่านฉลากโภชนาการ อย่างน้อย ร้อยละ 80
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ
ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ผลการดำเนินกิจกรรม
ความรู้
5 การจัดระบบการเข้าถึงความรู้     3. สีผสมอาหาร  เป็นสีที่ใส่เพื่อจะช่วยแต่งเติมให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น  มีทั้งสีจาก
5.2 เผยแพร่ความรู้ทางสื่อ ธรรมชาติซึ่งเป็นสีที่ได้จากพืชและสัตว์ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต    เช่น  สีดำจากถ่าน   สีแดง
ต่างๆ จากครั่ง  เป็นต้น และ สีสังเคราะหส่วนมากจะเป็นสารพิษที่ร้ายแรงต่อร่างกาย มักมีตะกั่วและ
โครเมียมอยู่ เช่น สีย้อมผ้า
แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในอาหาร  มีดังนี้
1.  เลือกซื้ออาหารที่มั่นใจว่าไม่มีสารพิษเจือปน
2.แช่ผักและผลไม้ในสารละลายน้ำส้มสายชูหรือสารละลายด่างทับทิมก่อนนำมา
รับประทานทุกครั้ง
3.  เลือกรับประทานอาหารที่ใช้สีปรุงแต่งจากธรรมชาติ
4.  เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อ      
 รับรองความปลอดภัยของอาหารนั้นๆ
6 การแลกเปลี่ยนความรู้ ได้ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 18 ส.ค. 2552 ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการนำเสนอผลงานที่
6.1 จัดเวทีนำเสนอผลงาน ผ่านมาของการทำกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ภายในโรงเรียนด้วย
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 10 โรง ส่วนใหญ่กิจกรรมภายในโรงเรียนจะเป็นกิจกรรม
ที่คล้ายๆกันจะแตกต่างบ้าง ที่บริบทของความพร้อมของแต่ละโรงเรียน

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ชื่อส่วนราชการ / จังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K): การเผยแพร่ความรู้พิษภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : ผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและ
การอ่านฉลากโภชนาการ อย่างน้อย ร้อยละ 80
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ
ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ผลการดำเนินกิจกรรม
ความรู้
6 การแลกเปลี่ยนความรู้ โรงเรียนบ้านเขาไคร
6.1 จัดเวทีนำเสนอผลงาน กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
- การแก้ไขปัญหาการรับประทานขนมกรุบกรอบ
ความต่อเนื่อง/ความยั่งยืน
- อบรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องผลจากการรับประทานอาหารกรุบกรอบ
- พัฒนาต่อเนื่องถึงความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ของนักเรียนเรื่องอาหารปลอดภัย
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
- รักษาความสะอาด ภายในโรงอาหาร
- มีหม้อน้ำร้อน ลวกช้อน
- ตรวจสหกรณ์ทุกสัปดาห์
ความสำเร็จ
- แม่ค้า ผู้ประกอบการที่ขายอาหารในโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย
- มีกิจกรรมอ่านฉลากก่อนซื้อ
- ตรวจสอบโรงอาหาร ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
- ตรวจสุขลักษณะในอาหาสร แม่ค้า โรงอาหาร
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ชื่อส่วนราชการ / จังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีชุมชนภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K): การเผยแพร่ความรู้พิษภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : ผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและ
การอ่านฉลากโภชนาการ อย่างน้อย ร้อยละ 80
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการและแกนนำอย.น้อยมีความรู้เกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ
ลำดับ กิจกรรมการจัดการ ผลการดำเนินกิจกรรม
ความรู้
6 การแลกเปลี่ยนความรู้ โรงเรียนผังปาล์ม 2
6.1 จัดเวทีนำเสนอผลงาน - กิจกรรมอาหารที่ปราศจากสารปนเปื้อน อาหารที่สหกรณ์ปลอดสารปนเปื้อน
นักเรียนล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
“เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำ ความสะอาด มีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่ควบคู่ด้วยกัน
เล็งเห็นความสำคัญของอาหารที่ต้องมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและโรงอาหารเป็นหลัก
รวมถึงภาชนะ ช้อน”
โรงเรียนสตูลวิทยา
1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน
2.ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ทุกเดือน
3.ตรวจสอบร้านที่ขายอาหาร นอกโรงเรียน
4.ส่งเสริม การดูแลสุขภาพทีดี เช่น การล้างมือ การแต่งกายสะอาด
ความต่อเนื่อง/ความยั่งยืน
- จัดให้มีการอบรมนักเรียน ผู้ประกอบการมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรู้ที่มีอยู่
- งบประมาณในการจัดกิจกรรม สื่อสัมพันธ์
- ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น